Sunday, 11 November 2012

lirik shalawat khoirul bariyyahKhoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah
Khoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah[2x]

Ya bahra fadhlin wataja 'adlin
Judhli biwashlin Qoblal maniyyah
Ya bahra fadhlin wataja 'adlin
Judhli biwashlin Qoblal maniyyah[2x]

Khoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah
Khoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah[2x]

Kamdza unaadi yakhoirol hadii
Yakfi 'ibadi yanur ainayya
Kamdza unaadi yakhoirol hadii
Yakfi 'ibadi yanur ainayya[2x]

Khoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah
Khoirul bariyyah nadhrah ilayya
Ma anta illa kanzul athiyyah[2x]

8 comments: